Artikel 1 ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Liv like a Wolf en de consument.
 2. Liv like a Wolf heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
 3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke consument akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 4. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en het gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.
 5. Liv like a Wolf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit het beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Liv like a Wolf deze voorwaarden wijzigen. Wijzigingen in de voorwaarden worden terstond op de website vermeld.

 

Artikel 2 TOTSTANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Liv like a Wolf langs elektronische weg heeft aanvaard.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Liv like a Wolf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Het staat Liv like a Wolf vrij zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Liv like a Wolf op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden

Indien Liv like a Wolf een bestelling of aanvraag weigert, deelt zij dit onmiddellijk mee aan de consument.

 1. Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen in de webshop van Liv like a Wolf.

 

Artikel 3 HERROEPINGSRECHT EN RUILEN

 1. In overeenstemming met de Wet Koop op Afstand heeft de consument het recht een artikel zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Liv like a Wolf. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de 14 daagse bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere wijze aan Liv like a Wolf. Hiervoor wordt elke bestelling geleverd met een retourformulier. Na afloop van deze 14daagse bedenktermijn is de koop een feit.
 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug aan Liv like a Wolf. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen, of als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld; de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 1. Het terugsturen van een artikel heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd. Liv like a Wolf vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief verzendkosten in rekening gebracht voor het geretourneerde product. Liv like a Wolf mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 1. Artikelen die na de genoemde periode van veertien worden teruggestuurd naar Liv like a Wolf worden niet vergoed.
 1. Artikelen moeten worden teruggestuurd voorzien van alle labels.
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 1. Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt. Als een consument een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar Liv like a Wolf worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat en verpakking.
 1. Liv like a Wolf heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of naar de consument terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Liv like a Wolf. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 6.
 1. Live like a Wolf kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Liv like a Wolf dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 1. Wordt een product geruild, dan wordt er geen nieuw herroepingsrecht op het product verkregen.
 1. Artikelen die in de opruiming/actie zijn gekocht kunnen altijd worden geruild. Artikelen die in de uitverkoop/actie zijn gekocht met 50% korting of meer kunnen niet meer worden geruild/geretourneerd.
 1. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.

 

Artikel 4 PRIJZEN EN AANBIEDINGEN

 1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. De verzendkosten van € 4,50 worden bij het plaatsen van een bestelling automatisch aan het totaalbedrag toegevoegd. Bij een ruiling zijn de verzendkosten van € 4,50 voor rekening van Liv like a Wolf.
 2. Live like a Wolf is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 5 BETALING

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. De consument kan hier kiezen uit de volgende betaalmethoden, zowel on- als offline. Voor online betalingen worden geen kosten berekend.

 

 • iDeal: De klant kan via iDeal online de betaling regelen. Liv like a Wolf en de consument ontvangen gelijk een melding van succesvolle betaling en Liv like a Wolf zal binnen 1 werkdag de bestelling afhandelen.
 • Betaling op factuur via overboeking per bank of giro. Betaling dient binnen 14 dagen te geschieden aan Liv like a Wolf, waarna de bestelling zal worden verzonden.
 • Via Paypal of credit card. De creditcard wordt pas achteraf belast.
 1. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Liv like a Wolf is gewezen op de te late betaling en Liv like a Wolf de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Liv like a Wolf gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 2. Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.

 

Artikel 6 LEVERING

 1. Liv like a Wolf besteedt het afleveren van de bestellingen uit aan TNT Post. Bestellingen worden via PakketPost van TNT post verzonden en zijn traceerbaar via de Track &Trace service van TNT post. Enkele bestellingen worden met enveloppe post door TNT afgeleverd.
 2. Liv like a Wolf streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te versturen.
 3. Liv like a Wolf zal al het mogelijke doen om betaalde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgeleverd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.
 4. Liv like a Wolf heeft een wettelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de consument de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
 5. Liv like a Wolf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de consument mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woon- of afleveradres. De consument is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en controle van de bij een bestelling ingevoerde gegevens, waaronder adres- en betalingsgegevens. Wanneer dergelijke gegevens onjuist zijn ingevoerd, kan dit in beginsel niet leiden tot het terugstorten van betaling of het kosteloos opnieuw opsturen van bestelde artikelen.

 

 

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De artikelen blijven eigendom van Liv like a Wolf tot het volledige factuurbedrag door de klant is voldaan.
 2. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 8 VOORRAAD

Alle kleding is uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel gelijktijdig door een andere consument is gekocht en om die reden niet meer op voorraad is. De consument wordt hiervan door Liv like a Wolf z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de consument het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 9 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Liv like a Wolf doet er alles aan dat de geleverde artikelen voldoen aan de eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 1. Liv like a Wolf kan niet garanderen dat de kleuren van artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de consument.
 1. De garantie van de geleverde artikelen geldt gedurende een periode van 1 maand na levering. Voor ritsen van jassen en schoenen geldt een garantie van 3 maanden. De garantie gaat in op de dag van aflevering.
 1. Indien de geleverde artikelen niet voldoen aan deze eisen en normen en gebreken vertonen, zal de consument binnen redelijke termijn na ontvangst Liv like a Wolf daarvan op de hoogte stellen. Liv like a Wolf zal in overleg met de consument zorgdragen voor vervanging of herstel. Indien de door Liv like a Wolf te beoordelen gebreken gegrond zijn komen de verzendkosten van het artikel voor rekening van Liv like a Wolf. Mocht er geen vervangend artikel naar wens voorradig zijn dan wordt er te allen tijde een tegoedbon verstrekt aan de consument.
 1. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de consument zonder schriftelijke toestemming van Liv like a Wolf wijzigingen heeft aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het artikel of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.
 1. De kleding dient gewassen te worden volgens de kledingvoorschriften in het artikel. Indien de consument heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode dan zal te allen tijde de klacht ongegrond worden verklaard en de garantie komen te vervallen.

Artikel 10 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Liv like a Wolf niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 1. Indien Liv like a Wolf niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Liv like a Wolf de consument hierover (zo snel als dit na ontdekking praktisch mogelijk is) schriftelijk informeren.

Artikel 11 KLACHTEN

 1. Vragen, opmerkingen en klachten met betrekking tot een bestelling moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: contact@livlikeawolf.nl.
 1. In het e-mailbericht dienen te worden vermeld: de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Liv like a Wolf en het artikelnummer.
 1. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de consument op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 12 PRIVACY STATEMENT

 1. Liv like a Wolf respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Liv like a Wolf houdt zich te allen tijde aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
 1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor werkzaamheden van Liv like a Wolf en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.
 1. Bij het plaatsen van een bestelling verleent de consument Liv like a Wolf het recht om diens persoonsgegevens op te slaan. Deze gegevens worden bewaard en verwerkt voor de afhandeling van de bestelling, eventuele marketingdoeleinden en voor het onderhouden van het contact met de consument.

Artikel 13 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Liv like a Wolf. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten.
 2. De consument verplicht zich geen inbreuk makend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

Artikel 14 BEDRIJFSINFORMATIE

Liv like a Wolf is gevestigd aan de Prins Bernhardlaan 4, 3645 DD te Vinkeveen en geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 64786366.